Over Ons

Over Ons

Fiscale informatie/ANBI status in bezit:

Bovenstaande link verwijst naar het ANBI register

Onze fiscale informatie:

Stichting Make over Mansion

Pastoor Philipponastraat 20

1761 EM Anna Paulowna

Fiscaal nummer: 853696019

Kvk: 59922524

www.stichtingmakeovermansion.nl

makeovermansion@outlook.com

tel: 06-13572124BackgroundNew1

Beleidsplan Stichting Make over Mansion 2014-2019

versie 1.0

 augustus 2014

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

2. Missie en doel 

2.1 Onze Missie

2.2 Ons Doel

2.3 Winstoogmerk

3. Werkzaamheden

3.1 Doelen realisatie

3.2 Projecten

3.3 Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten

3.4 Waarom kiezen voor Stichting Make over Mansion

4. Organisatie

4.1 Bestuur

4.2 Gedragscode

4.3 Vergadercyclus

5. Financieel

5.1 Wijze van gelden werven

5.2 Kostenstructuur

5.3 Financieel beleid

6. Communicatie

6.1 Inleiding

6.2 Website

6.3 Informatiemateriaal

6.4 Sociale Media

Voorwoord

In dit beleidsplan willen wij u graag een helder beeld geven van de activiteiten van Stichting Make over Mansion. Dit plan is geschreven voor alle betrokkenen van onze stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs.

Stichting Make over Mansion is opgericht op 4 februari 2014 en heeft zich ten doel gesteld om voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar een droompaleisje van hun slaapkamer te maken. Dit omdat zij door langdurige ziekte vaak geïsoleerd raken en met name op deze ruimte zijn aangewezen. Door het oprichten van de stichting willen wij binnen de ideeën die aan de basis liggen van de stichting een zo goed mogelijk resultaat behalen, waar ook de opbrengsten van donaties en sponsoring een duidelijk doel dienen. Ook wordt door dit plan de structuur en continuïteit gewaarborgd. Onze ambitie is om uit te breiden in heel Nederland, uiteindelijk om elke maand in elke regio die iemand heeft toegewezen gekregen een kamer onder handen te nemen.

De belangrijkste manier om geld in te zamelen is op dit moment door giften en sponsoring. Hier willen wij graag een vast gegeven aan hangen, bijvoorbeeld door een gesponsorde wandeltocht in de omgeving van de Stichting, uit te breiden met wandeltochten door heel Nederland. Ook nodigen wij mensen uit om zelf een actie te bedenken. Verder willen wij een voorjaarsgala organiseren in de omgeving van Anna Paulowna om nieuwe donateurs te verwelkomen.

Dit beleidsplan bied Stichting Make over Mansion een kader om haar doelen te bereiken.

Anna Paulowna, 9 augustus 2014

 

Stichting Make over Mansion

 

Irene Hoog (secretaris)

Anton Kloppenburg (penningmeester)

Marije Koelman (voorzitter)

 

 1. Inleiding

Onze stichting is uit eigen ervaring ontstaan. Onze eigen dochter Dyantha is ernstig ziek geweest en ondervindt daar nog dagelijks de gevolgen van. Ook zij heeft een mooie muurschildering en een heerlijk plekje voor zichzelf. Haar beste vriendinnetje die helaas is overleden had als wens een nieuwe aankleding van haar slaapkamer en een nieuw bed. Haar ouders konden dit door het zorgen voor hun kind niet regelen, evenals dat het financieel niet altijd meevalt door extra kosten door deze zorg. Jammer genoeg kwamen wij voor haar te laat, maar dit heeft ons aan het denken gezet.

De wereld van ziekenhuizen, dokters, medicijnen en ziek zijn kenmerkt zich vaak door moeilijke momenten. Voor langere tijd van huis, het ene onderzoek na het andere, gevoelens van pijn en angst…voor ons als volwassenen al zwaar; laat staan voor de allerjongsten om ons heen.

Vanaf het moment van de diagnose staat de wereld van een kind en zijn of haar familie op z’n kop. Onzekerheid, vragen, wéér een bezoek aan een arts of een week in een ziekenhuisbed. Hoezeer ziekenhuizen het ook zo aangenaam mogelijk proberen te maken voor hun patiënten, thuis is het toch altijd het fijnst. Thuis is van jezelf, eigen en vertrouwd. En dat is waar Stichting Makeover Mansion zich op richt: hét allerleukste plekje voor jonge patiënten, gewoon lekker thuis
Wij willen graag zoveel mogelijk kinderen een steuntje in de rug geven. In deze moeilijke periode hebben kinderen en hun ouders vaak één grote wens: een vrolijke, fijne kamer waar je je helemaal blij voelt bij het thuiskomen. Even afleiding van de ziekte, even afleiding van het geregel en de afspraken rondom de ziekte. Om dit mogelijk te maken heeft de familie contact gehad met Stichting Makeover Mansion. Onze stichting zet zich in voor zieke kinderen die even niet meer ziek willen zijn en die een veilige thuishaven willen door van hun slaapkamer, waar ze helaas zo vaak noodgedwongen in verblijven, een paleisje te maken.

 

2. Missie en doel

2.1 Onze missie

Stichting Make over Mansion is ontstaan in januari 2014 doordat onze eigen dochter ziek werd in 2010. Hierdoor hebben wij zelf ervaren hoe het is als je kind in een uitzichtloze situatie zit. Logischerwijs zijn wij gemotiveerd om kinderen die door ziekte langdurig aan huis gebonden zijn een fijne plek te geven door een droompaleisje van hun slaapkamer te maken.

Ook willen we de mogelijkheden vergroten om deel te kunnen blijven uitmaken van hun sociale omgeving. Bijvoorbeeld door het uitnodigen van klasgenoten of vriendjes/vriendinnetjes om eens te komen kijken in de nieuwe kamer. Of door de hele klas betrokken te laten zijn met het kind, door het verhaal te vertellen en acties te starten in samenwerking met een school. Op deze manier willen wij meer begrip creëren voor de situatie van het kind.

2.2 Ons doel

De doelgroep van Stichting Make over Mansion zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die door hun chronische klachten beperkt worden om deel te nemen aan het sociale leven. Te denken aan school, sport, activiteiten met klasgenoten en vrienden.

Door het ziek zijn word je wereldje heel klein. In het begin leven mensen nog erg mee maar als het nieuwtje eraf is wordt dat vaak minder. Ons doel is om kinderen een veilige thuishaven te geven.

Een ander doel van Stichting Make over Mansion is om landelijk aandacht te krijgen, om een netwerk van vrijwilligers te realiseren die het idee zoals beschreven uitvoeren per regio.

Kinderen die zich in de beschreven situatie bevinden raken een uit hun sociale isolement en voelen zich veilig en fijn thuis.

Stichting Make over Mansion is een instelling zonder winstoogmerk, dat vinden wij belangrijk omdat we onze sponsors en donateurs willen laten zien dat de donaties ook volledig ten goede komen aan het doel.

2.3 Winstoogmerk

Hoewel de organisatie geen winstoogmerk heeft, hebben wij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voorkomen uit acties en bijdrage van “klanten” aan de gemaakte kosten. Door deze inkomsten willen wij een continuïteit opbouwen waardoor we hoe dan ook het volgende project kunnen financieren.

3. Werkzaamheden

3.1 Doelen realisatie

Onze doelen zijn te realiseren door naamsbekendheid op te bouwen, door te communiceren met (potentiële) vrijwilligers en donateurs, ondernemers die met hun product of dienst kunnen ondersteunen, om te vragen om een bijdrage.

We zijn actief in de social media, door middel van het aanwezig zijn op markten en beurzen met diverse activiteiten zamelen wij zelf geld in voor onze doelen.

Ook met scholen willen wij graag samenwerken, net als verenigingen of stichtingen die ons zouden kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld sportieve activiteiten of andere manieren voor fondsenwerving.

Verder willen wij graag werken met vaste donateurs, vrienden van de stichting die een periodieke donatie doen zodat wij continuïteit kunnen creëren.

Door onze huidige contacten te onderhouden willen wij steeds onze stichting blijven verbeteren om onze doelen te kunnen blijven behalen.

3.2 Projecten

Onze projecten zijn de kamers die wij voor de kinderen maken die aangemeld worden. De bedoeling is per regio elke twee maanden een kamer te kunnen realiseren.

De kamers worden ingericht naar de droom van het kind. Deze droom bespreken wij tijdens de intake, of uiterlijk binnen zeven dagen na de intake om zorgvuldig de make over te kunnen voorbereiden. Hierin worden ouders, begeleiders en indien nodig de specialisten bij betrokken.

Na de intake is het de bedoeling om de kamer binnen twee maanden te realiseren. De daadwerkelijke make over bedraagt maximaal 5 werkdagen, liefst minder om de overlast voor het gezin te beperken. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er duidelijke afspraken gemaakt wanneer er iemand en wie er dan aanwezig zijn.

Tijdens de werkzaamheden proberen we het voor de ouders en kinderen zo leuk mogelijk te maken door te zorgen voor passende activiteiten.

3.3 Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten

De projecten die we doen, vinden wij doordat zij worden aangemeld door hun omgeving, ouders, familie, vrienden en kennissen. Maar ook door de behandelaar, thuiszorginstantie.

Samen met het bestuur overleggen wij of het kind wat aangemeld wordt ook daadwerkelijk voldoet aan de situatie waar wij voor hebben gekozen wat te betekenen voor een kind.

3.4 Waarom kiezen voor “Stichting Make over Mansion”

Door het maatschappelijke beeld van Stichting Make over Mansion is het fijn om te helpen:

  • door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij een project. De vrijwilligers die helpen bij een project zijn vaak zelf betrokken bij dit specifieke project, waardoor je eindelijk eens kunt helpen. Even het gevoel van machteloosheid achter je kunnen laten.
  • Gevoel van saamhorigheid, samen met vrienden of vriendinnen, collega’s of buren kunnen ondersteunen.
  • Het is een lokaal doel, waardoor maatschappelijk ondernemen interessant is om aan het doel te verbinden.

4. Organisatie

4.1 Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne – en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris een penningmeester, gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de stichting.

Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld over de drie bestuursleden en andere vrijwilligers.

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd:

  • Irene Meijwes (secretaris)
  • Anton Kloppenburg (Penningmeester)
  • Marije Koelman (Voorzitter)

4.2 Gedragscode

Voor het bestuur staat integriteit in de meeste brede zin hoog in het

vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van de stichting.

Vervoerskosten van en naar projecten door bestuursleden en vrijwilligers kunnen worden gedeclareerd, maar slechts op verzoek van de personen in kwestie.

4.3 Vergadercyclus

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en verder zo vaak als de bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

5. Financieel

Stichting Make over Mansion hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk.

5.1 Wijze van gelden werven

De activiteiten van Stichting Make over Mansion worden volledig gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting Make over Mansion werkt met particulieren en bedrijven die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hiervoor is geen minimum bedrag vastgelegd, om iedereen de mogelijkheid te geven een bijdrage te kunnen leveren.

5.2 Kosten

Stichting Make over Mansion doneert haar financiële middelen nagenoeg volledig aan de aangemelde projecten. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te

verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor web hosting, kosten Kamer van Koophandel, bankkosten etc. Er worden alleen kosten gemaakt wanneer de verwachting is dat dit geld oplevert, wat weer ten goede komt aan het doel

5.3 Financieel belei

Het financieel beleid is er op gericht om alle donaties, giften en sponsoring ten goede te laten komen aan het beoogde doel. Eventuele ontvangen rente gaat ook naar Stichting Make over Mansion. Op dit moment is de ANBI Status in aanvraag.

6. Communicatie

6.1 Inleiding

Communicatie wordt gezien als een middel om het doel, geld inzamelen voor de projecten van Stichting Make over Mansion, te bewerkstelligen. Het onderhouden en uitbreiden van netwerken is daarom van groot belang.Het communicatie plan van Stichting Make over Mansion is er opgericht om enerzijds contacten naar nieuwe donateurs en sponsoren te leggen. Anderzijds om de bestaande contacten te voorzien van actuele informatie van Stichting Make over Mansion evenementen en informatie die met de stichting te maken hebben.

6.2 Website

De moderne, informatieve website www.stichtingmakeovermansion.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) deelnemers, donateurs en vrijwilligers. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

6.3 Informatiemateriaal

Stichting Make over Mansion wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er in principe geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt er gerichtmateriaal ontwikkeld, waarvoor altijd een sponsor gezocht wordt.

6.4 Sociale Media.

Stichting Make over Mansion is actief aanwezig op de sociale media Facebook en Twitter om haar donateurs/sponsoren te informeren over haaracties. Het uitbreiden en onderhouden van deze netwerken is deel van het beleid.